Міжнародне наукове співробітництво НАН України і наукових установ Японії (60–70-ті роки ХХ ст.): історико-джерелознавчий огляд

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. В. Індиченко

Анотація

У дослідженні на підставі маловідомих і почасти недосліджених архівних документів проведено історичну реконструкцію українсько-японського наукового співробітництва періоду 60–70-х років ХХ ст. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-архівознавчого, джерелознавчого, хронологічного методів, а також методів аналітико-синтетичного опрацювання документів і наукової експертизи. Наукова новизна роботи полягає в систематизації та аналізі розлогого комплексу архівних джерел з історії українсько-японських наукових зв’язків, уведенні до наукового обігу широкого масиву ще не досліджених архівних документів і здійсненні на їхній основі комплексної історичної реконструкції напрямів та форм співробітництва академічних установ, промислових підприємств і окремих учених АН УРСР та Японії. Ґрунтуючись на аналізі архівних документів і використовуючи окремі наукові розробки українських учених у досліджуваній проблематиці, робимо висновок, що наукове співробітництво між українськими та японськими вченими, установами, закладами вищої освіти упродовж 60–70-х років ХХ ст. розвивалося динамічно і було спрямоване на вирішення важливих наукових питань. Особливо плідним виявилося співробітництво в напрямі практичного впровадження результатів наукових досліджень. Якщо в 50-х роках ХХ ст. співробітництво мало епізодичний, частково ознайомчий характер із напрацюваннями як українських, так і японських науковців, то з 60-х років ХХ ст. двостороння співпраця актуалізувалася завдяки виконанню спільних науково-дослідних розробок за багатьма напрямами, участі в міжнародних наукових заходах, налагодженню особистих зв’язків між провідними вченими України та Японії. Найдієвішою була спільна діяльність у галузях електрозварювання, біохімії, фізіології, геології, геофізики, математики, фізики, астрономії, кібернетики, зоології, а також у соціогуманітарних науках. Динамічно розвивався і книгообмін між АН УРСР і науковими установами та закладами вищої освіти Японії, зокрема розширювалися кількість установ, з якими здійснювався книгообмін, і тематика літератури.

Як цитувати

Індиченко, Г. В. (2023). Міжнародне наукове співробітництво НАН України і наукових установ Японії (60–70-ті роки ХХ ст.): історико-джерелознавчий огляд. Східний світ, (3 (120), 39-56. https://doi.org/10.15407/orientw2023.03.039
Переглядів статті: 94 | Завантажень PDF: 82

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

співробітництво; наука; історична реконструкція; архівний документ; Україна; Японія; АН УРСР; НАН України; Архів Президії НАН України; Інститут архівознавства НБУВ

Посилання

Архів Президії НАН України. Ф. 251, оп. “Секретаріат”, спр. 1348; 1349, оп. “Відділення наук”, cпр. 633, 818; оп. “Відділ наукових зв’язків із зарубіжними організаціями”, спр. 30, 135, 203, 233, 227, 313, 314, 318, 348, 355, 358, 361, 362, 385, 405, 406, т. ІІ, 407, т. ІІІ, 409, 469, 469, 474, 632, 633.

Дубина Д. В. (відп. ред.). Історія Інституту ботаніки в іменах. Київ, 2022.

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1941–1964). Київ, 2003.

Загородній А. Б. Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків // Вісник НАН України, 2012, № 2.

Індиченко Г. В. Міжнародне наукове співробітництво НАН України з науковими установами країн Сходу (50–60-ті рр. ХХ ст.) // Східний світ, 2020, № 2. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.017

Інститут архівознавства НБУВ (ІА НБУВ). Ф. 123, оп. 1, спр. 95, 96; ф. 125, оп. 2, спр. 78; ф. 172, оп. 1, спр. 88; ф. 250, оп. 1, спр. 98; ф. 287, оп. 1, спр. 15.

Корсунь А. О. З історії створення Міжнародної служби обертання Землі. Ініціативи українських астрономів // Вісник НАН України, 2017, № 7.

Малолєтова Н. І., Красій Р. Л. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2009.

Мхітарян А. М. Інформаційне суспільство в Японії: правові засади // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Т. 31 (70). № 5. 2020. DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2020.5/02

Науковий архів Інституту історії України НАН України. Оп. 1, спр. 1031.

Онищенко О. С. (голов. ред.). Історія Національної академії наук України, 1956–1960: Ч. 1: Документи і матеріали. Київ, 2016.

Онищенко О. С. (голов. ред.). Історія Національної академії наук України, 1961–1965: Ч. 1: Документи і матеріали. Київ, 2020.

Онищенко О. С. (голов. ред.). Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 2, ч. 1: 1946–1970. Київ, 2018.

Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1967 году. Киев, 1968.

Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1968 году. Киев, 1969.

Патон Б. Є. (голов. ред.). Національна академія наук України. 1918–2018. Київ, 2018.

Поточний архів Президії НАН України. Довідки про ефективність закордонних відряджень співробітників інститутів за 1971–1973 роки станом на 1 листопада 1973 року; Документи про прийом учених з Англії, Скандинавії та Японії 14 січня – 27 грудня 1973 року.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 4698, оп. 1, спр. 175.

REFERENCES

Arkhiv Prezydiyi NAN Ukrayiny [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine], Fund 251, “Inventory secretariat”, Files 1348, 1349; Fund 251, Inventory “Department of science”, Files 633, 818; Fund 251, Inventory “Department of scientific relations with foreign organizations”, Files 30, 135, 203, 233, 227, 313, 314, 318, 348, 355, 358, 361, 362, 385, 405, 406, Vol. ІІ, 407, Vol. ІІІ, 409, 469, 474, 632, 633.

Dubyna D. V. (Ed.-in-Chief), (2022), Istoriya Instytutu botaniky v imenakh, Print Quick, Instytut botaniky im. M. H. Kholodnoho, Kyiv. (In Ukrainian).

Dubrovina L. A. and Onyshchenko O. S. (2003), Istoriya Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho (1941–1964), Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Zahorodniy A. (2012), “B. Ye. Paton i rozvytok mizhnarodnykh naukovykh zv”yazkiv”, Visnyk NAN Ukrayiny, No. 2, pp. 99–108. (In Ukrainian).

Indychenko H. V. (2020), “Mizhnarodne naukove spivrobitnytstvo NAN Ukrayiny z naukovymy ustanovamy krayin Skhodu (50–60-ti rr. ХХ st.)”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 17–36. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.017

Instytut arkhivoznavstva NBUV (IA NBUV) [Institute of Archival Studies of VNLU], Fund 123, Inventory 2, Files 95, 96; Fund 125, Inventory 2, File 78; Fund 172, Inventory 1, File 88; Fund 250, Inventory 1, File 98; Fund 287, Inventory 1, File 15.

Korsun’ A. O. (2017), “Z istoriyi stvorennya Mizhnarodnoyi sluzhby obertannya Zemli. Initsiatyvy ukrayins’kykh astronomiv”, Visnyk NAN Ukrayiny, No. 7, pp. 97–102. (In Ukrainian).

Malolyetova N. I. and Krasiy R. L. (2009), Mizhnarodnyy knyhoobmin Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho. 1918–2008. Zapochatkuvannya. Stanovlennya. Rozvytok, Natsional’na biblioteka Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Mkhitaryan A. M. (2020), “Informatsiyne suspil’stvo v Yaponiyi: pravovi zasady”, Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads’koho. Seriya: yurydychni nauky, Vol. 31 (70), No. 5, pp. 7–12. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2020.5/02

Naukovyy arkhiv Instytutu istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny [Scientific Archive of the Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine], Inventory 1, File 1031.

Onyshchenko O. (Ed.-in-Chief) (2016), Istoriya Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny, 1956–1960, Pt. 1: Dokumenty i materialy, Natsional’na biblioteka Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Onyshchenko O. (Ed.-in-Chief) (2020), Istoriya Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny, 1961–1965, Pt. 1: Dokumenty i materialy, Natsional’na biblioteka Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Onyshchenko O. (Ed.-in-Chief) (2018), Natsional’na akademiya nauk Ukrayiny – 100. Holovni tendentsiyi rozvytku i zdobutky: dokumenty i materially, Book 2, Pt. 1: 1946–1970, Natsional’na biblioteka Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Otchet o deyatel’nosti Akademii nauk Ukrainskoy SSR v 1967 godu (1968), Naukova dumka, Kyiv. (In Russian).

Otchet o deyatel’nosti Akademii nauk Ukrainskoy SSR v 1968 godu (1969), Naukova dumka, Kyiv. (In Russian).

Paton B. Ye. (Ed.-in-Chief) (2018), Natsional’na akademiya nauk Ukrayiny. 1918–2018, “Akademperiodyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Potochnyy arkhiv Prezydiyi NAN Ukrayiny. Dovidky pro efektyvnist’ zakordonnykh vidryadzhen’ spivrobitnykiv instytutiv za 1971–1973 roky stanom na 1 lystopada 1973 roku; Dokumenty pro pryyom uchenykh z Anhliyi, Skandynaviyi ta Yaponiyi 14 sichnya – 27 hrudnya 1973 roku. (In Ukrainian).

Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny (TsDAVO Ukrayiny) [The Central State Archives of Supreme Authorities and Governments of Ukraine], Fund 4698, Inventory 1, File 175.