Публікаційна етика

 Заява про дотримання публікаційної етики

Редакційна колегія наукового журналу “Східний світ” у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями та запобігання можливим конфліктам інтересів та ін.

Редакція в свою чергу послуговується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та, зокрема, керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Процедура рецензування

Для всіх статей, отриманих редакцією, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту (“Advego Plagiatus”, “eTXTАнтіплагіат”). Якщо унікальність рукопису підтверджена, він передається безпосередньо на рецензування.

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії; вона орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз її переваг та недоліків.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами подвійного “сліпого” рецензування (коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентом (рецензентами) відбувається через головного редактора журналу.

Наукові статті анонімно рецензуються членами редколегії журналу та запрошеними спеціалістами, в тому числі з інших країн, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом.

Головний редактор та відповідальний секретар приймають рішення щодо вибору відповідного рецензента для поданої статті. Рецензенти підбираються для статті відповідно до їхніх близьких наукових інтересів, досвіду та вивчення теми. Проте, тим, хто працює в межах одного проекту або одного відділу з одним із авторів, не пропонується бути рецензентами статті, щоб зберегти об’єктивність рецензії. Це також стосується наукових керівників здобувачів наукового ступеня.

Рецензенти оцінюють статті за встановленою формою за низкою критеріїв, зокрема: чіткість формулювання назви статті, актуальність теми, пріоритетність теми для журналу, інтерес до теми фахівців та широкого читача; відповідність змісту статті профілю та науковим вимогам журналу; характер статті (фундаментальний, міждисциплінарний прикладний, оглядовий, реферативний); наукова новизна постановки проблеми та її вирішення; корисність для практики даних, висновків, рекомендацій; опора на авторитетні джерела, наукову літературу; використання результатів емпіричних досліджень (зокрема виконаних самим автором); врахування вимог журналу щодо оформлення статті, підготовки анотацій та ключових слів, списку літератури.

Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту статті.

Обов’язки рецензентів

Рецензенти журналу визнають, що експертна оцінка допомагає редакції у прийнятті редакційних рішень і тісно взаємодіють з редакцією, зокрема, з етичних питань.

Будь-який вибраний рецензент, який не має відповідної кваліфікації для розгляду дослідження, або знає, що його невідкладний розгляд є неможливим, має повідомити про це редактору і відмовитися від процесу розгляду.

Будь-який рукопис, отриманий експертом для рецензування, є конфіденційним документом. Він не може обговорюватися ні з ким, окрім головного редактора або членів редакційної колегії під час засідання (якщо рецензент є членом редакційної колегії).

Рецензенти висловлюватимуть свою точку зору, підкріплюючи її відповідними аргументами. Відгуки про наукові роботи мають бути об’єктивними. Особиста критика автора недоречна.

Рецензенти повинні ідентифікувати відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, спостереження, висновок або аргумент, які вже раніше звучали, мають супроводжуватися відповідними посиланнями. Рецензент повинен також звернути увагу головного редактора на будь-яку істотну схожість між рукописом розглянутої і будь-якої іншої опублікованої роботи в цій галузі.

Рецензенти зобов’язуються не розглядати рукописи, щодо яких вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних або інших відносин та зв’язків з будь-яким з авторів або установ, пов’язаних з представленим дослідженням.

Неопубліковані матеріали, використані у представленому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, мають залишатися конфіденційними та не використовуватись для особистої вигоди.

Обов’язки редакційної колегії

Редакційна колегія не розкриває будь-яку інформацію про представлені рукописи нікому, окрім авторів, рецензентів, потенційних рецензентів. Редакційна колегія наголошує, що інформація або ідеї, отримані в результаті експертної оцінки, залишатимуться конфіденційними і не використовуватимуться для особистої вигоди.

Редакційна колегія зобов’язується забезпечувати, щоб всі статті та огляди, що публікуються, були прорецензовані фахівцями, які мають необхідну кваліфікацію. Редакційна колегія зобов’язується організовувати процес рецензування статті максимально коректно, враховуючи особливості наукової галузі видання та вузькість кола фахівців, намагаючись залучати для рецензування колег із різних наукових центрів різних країн.

Редакційна колегія зобов’язується тісно взаємодіяти з рецензентами, надаючи їм докладні інструкції для роботи з направленими текстами і консультуючи з технічних, організаційних, етичних питань.

Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія (спираючись на висновки рецензента (рецензентів)), про що автора інформує редакція журналу.

Редакційна колегія оцінює рукописи за їхнім інтелектуальним змістом незалежно від статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Редакційна колегія надає можливість головному редактору, членам редколегії та рецензентам публікуватися в журналі, але вони не можуть скористатися своїм становищем. Усі статті проходять процедуру рецензування.

Члени редакційної колегії зобов’язуються брати самовідвід від розгляду рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями та, можливо, іншими організаціями, пов’язаними з рукописом.

Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті (виправляти термінологічні, стилістичні, фактологічні та інші помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст), що не спотворює її змісту.

Відхилені статті повторно не розглядаються.

Редакційна колегія готова розглядати обґрунтовану критику робіт, опублікованих у журналі, відкрита для статей, які заперечують положення опублікованих праць. Автори праць, що критикуються, мають можливість відповісти на критику.

Редакційна колегія зобов’язується не приймати рішень про відміну публікації (ретрагування), якщо тільки у зв’язку з її публікацією не виявляться серйозні проблеми (неетична поведінка автора, помилки або твердження, що вводять в оману). У разі претензій щодо розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів редакційна колегія зобов’язується вживати адекватних заходів у відповідь: перш за все, до автора статті звертаються за роз’ясненнями. Розслідування провадиться лише у разі отримання від автора незадовільної відповіді.

У разі виявлення неетичної поведінки автора у процесі розгляду рукопису або підготовки його до друку редакційна колегія має право зняти рукопис з подальшого розгляду та припинити співпрацю з автором, повідомивши про неетичну поведінку його роботодавця. У разі виявлення неетичної поведінки автора вже після публікації його статті (виявлення фактів паралельної публікації, порушення авторських прав, плагіату тощо) редакційна колегія має право прийняти рішення про ретрагування (зняття) статті як з сайту журналу, так і з баз архівації та наукової індексації, повідомивши про неетичну поведінку автора інші журнали (в яких опубліковано паралельно статтю), а також роботодавця автора. Водночас редакційна колегія може заборонити на певний термін приймати до публікації рукописи від автора ретрагованої статті.

У разі зміни редакційних правил (за будь-якими пунктами) редакція зобов’язується оперативно розміщувати інформацію про це у відповідних розділах сайту.

Обов’язки авторів

Автори повинні гарантувати, що представлена робота оригінальна і не була опублікована в іншому місці будь-якою мовою. Якщо ж автори використовували роботу і / або слова інших, про це мають бути зроблені відповідні посилання. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на більш ранню роботу і вказати, у чому істотна відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, можуть бути використані лише як основа для нових висновків.

Автори оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також охарактеризувати її значущість. Текст дослідження повинен містити достатньо докладну інформацію і посилання. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятні.

Автор не повинен взагалі публікувати текст, що описує по суті одне й теж дослідження в більш ніж одному журналі. Подання рукопису у більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Автори статей представляють власну статтю до редакції самостійно, без посередників і повинні бути готовими під час розгляду статті та її підготовки до друку взаємодіяти з редакторами, зокрема бути готовими до необхідних авторських доопрацювань матеріалу, уточнення даних, у тому числі за списками літератури, що цитується, а також до вичитування, перевірки верстки.

Належне визнання роботи інших завжди має бути присутнім у поданій на розгляд науковій праці. Автори повинні згадати та послатись на публікації, які вплинули на їхні дослідження.

При використанні текстової або графічної інформації, отриманої з робіт інших осіб, необхідні посилання відповідні публікації чи письмовий дозвіл автора.

Інформація, отримана приватно, шляхом розмови, листування чи обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання дозволу від їх джерела.

Будь-якого роду плагіат розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автори зобов’язані брати участь у процесі рецензування; автори зобов’язані надати відкликання або виправлення помилок; автори повинні надати список літератури, вказати фінансову підтримку досліджень (інформація про гранти), якщо такі є.

Автори мають дотримуватися принципів неконфесійного академічного письма і не подавати свої тексти з конфесійних позицій.

Автори також повинні враховувати наступне: редакція журналу здійснює суворий контроль за надмірним (не більше 2-ох – 3-ох посилань) і не виправданим цитуванням власних публікацій, у разі виявлення подібних явищ, такі публікації не будуть прийматись до друку.

Авторство повинно бути обмежено тим, хто вніс значний внесок у концепцію, виконання або інтерпретацію представленого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Чинні закони і конвенції про авторські права повинні бути дотримані. Наукове та літературне редагування тексту чи його переклад англійською мовою, надання консультацій, необроблених чи неопублікованих даних, організаційна чи фінансова допомога не вважається достатньою підставою для наділення особи статусом співавтора дослідження. Таким особам висловлюють подяку наприкінці публікації (зокрема тут можна згадати внесок анонімних рецензентів). Включення до переліку авторів людей, які не зробили значний вклад у дослідження, є порушенням авторських прав і норм етики, оскільки не тільки вводить в оману читачів, а й розцінюється як шахрайство.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій і науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Авторам дозволено розміщувати свої остаточні PDF-файли, які надаються журналом “Східний світ”, на їхніх особистих або інституційних веб-сайтах і передавати, при необхідності, ці файли в архіви.

Наклеп, дифамації та свобода вираження поглядів

Свобода вираження поглядів є критично важливою для нас як академічних видавців, але ми не підтримуємо публікацію неправдивих висловлювань, які шкодять репутації людей, груп чи організацій.

Маніпуляція зображеннями, фальсифікація та підробка

Якщо дані досліджень збираються або подаються у вигляді зображень, модифікація цих зображень іноді може спричинити неправильне відображення отриманих результатів або викривити їх значення. Усвідомлюючи, що можуть існувати законні причини / об'єктивні підстави для модифікації зображень, ми сподіваємось, що автори уникатимуть такої модифікації, коли це призводить до фальсифікації, вигадування або спотворення результатів їхніх досліджень.

Шахрайські дослідження та порушення авторської етики

У разі виявлення нами шахрайського дослідження або порушення авторської етики з боку наших авторів, пріоритет надається академічній доброчесності. Будь-яка публікація, в якій містяться шахрайські результати, буде відкликана, а в інших випадках буде опубліковано відповідне виправлення або занепокоєння.

Цілісність запису

Все, що ми публікуємо, записується і зберігається у супроводі інформації (метаданих) з описом кожної публікації. Якщо наш вміст буде визнано невідповідним законодавству суверенної нації, ми докладаємо всіх зусиль, щоб метадані залишалися доступними в межах сфери повноважень. Там, де ми зобов’язані будь-яким чином змінити запис публікації, наприклад, у випадку порушення авторської етики з боку дослідників із подальшим відкликанням публікації, ми зберігаємо академічну документацію наскільки це можливо.

Політика відкритого доступу

Журнал “Східний світ” дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства.

Архівування

Наш журнал має резервне архівування на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, де постійно архівуються повнотекстові документи та доступ до вмісту журналу.