Що таке санскрит? / Переклад з російської, вступна стаття та примітки Д. В. Бурби

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  П. Г. Ріттер

  Д. В. Бурба

Анотація

Праця “Що таке санскрит?”, опублікована в 1911 році як переднє слово в підручнику із санскриту П. Г. Ріттера, є доповненим варіантом спробної лекції, прочитаної Павлом Ріттером восени 1899 року в Харківському університеті, де він з осені 1900 року читав лекції із санскриту на кафедрі порівняльного мовознавства, яку згодом очолив. Автор розвінчує популярні міфи про санскрит, описує його місце серед індійських мов, наголошуючи не лише на часовій, а й географічній відмінності власне санскриту від ведійської мови, виокремлює епічний і класичний санскрит, перераховуючи характерні пам’ятники санскритської літератури, та віддає належне індійській граматичній традиції. У лекції згадуються такі праці корифеїв давньоіндійської санскритології, як “Аштадг’яї” Паніні (IV–III ст. до н. е.) і “Нірукта” його попередника Яски (IV ст. до н. е.), “Варттіка” (примітки до “Аштадг’яї”) Катьяяни (III–II ст. до н. е.), “Магабгаш’я” Патаньджалі (II ст. до н. е.). Цікавим є опис історії відкриття і дослідження цієї мови на Заході, а також характеристика колег-санскритологів (попередників і сучасників), деяких із яких Ріттер знав особисто.

Як свідчать учні Павла Ріттера, він чудово володів українською мовою, яку, очевидно, знав із дитинства, однак внаслідок двохсотлітнього системного знищення української мови в Російській імперії лекція була прочитана ним і згодом опублікована російською мовою. Усі примітки (крім двох, окремо позначених), що містять філологічні, історичні, біографічні відомості, написані перекладачем.

Вступна стаття розповідає про походження Павла Ріттера, його навчання, працю як науковця, перекладача, укладача україномовної “Антології давньоіндійської літератури”, викладача й організатора науки, про його гобі, а також про трагічну загибель внаслідок репресій НКВС.

Як цитувати

Ріттер, П. Г., & Бурба, Д. В. (2022). Що таке санскрит? / Переклад з російської, вступна стаття та примітки Д. В. Бурби. Східний світ, (4 (117), 5-24. https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.005
Переглядів статті: 113 | Завантажень PDF: 84

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

П. Г. Ріттер, індологія в Україні, санскритологія, санскрит, переклад, порівняльне мовознавство

Посилання

Білецький О. І. Давня Індія та її література // Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури / Перекл. із санскриту, упорядкування П. Ріттера; передм. І. Серебрякова. Київ, 1982.

Блаженні новомученики УГКЦ: Микола Конрад (1876–1941) // Інститут Історії Церкви Українського Католицького Університету. URL: http://ichistory.org.ua/2014/09/01/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-mykola-konrad/ (дата звернення: 23.03.2022).

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / Перекл. із санскриту, упорядкування П. Ріттера; передм. І. Серебрякова. Київ, 1982.

Грицай С. М. Павло Григорович Ріттер – фундатор української національної індології. Бібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край, 2010, № 2.

Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930 рр.). Київ, 2013.

Ковалівський А. П. Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у XVIII–XX віках // Антологія літератур Сходу. Харків, 1961.

Коломинский Григорий. Село Чутово // Полтавские епархиальные ведомости, 1871a, № 23.

Коломинский Григорий. Село Чутово // Полтавские епархиальные ведомости, 1871b, № 24.

Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії // Праці філософсько-гуманістичного факультету Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи. 2-ге вид. Т. X–XI. Рим, 1974.

Наливайко С. Батько української індології // Зарубіжна література, 1997, № 11 (27). https://doi.org/10.7748/ns.12.11.27.s45

Овсяннико-Куликовский Д. Н. Отзыв о сочинении П. Г. Риттера «Разбор гимнов “Риг-веды”, посвященных богу Вишну» // Записки Харьковского университета, 1893, кн. 2, часть офиц.

Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Дохристиянські вірування українського народу. Вінніпег, 1965.

Павло Григорович Ріттер. Збірник біографічних та бібліографічних матеріалів / Відп. ред. А. П. Ковалівський. Харків, 1966.

Ріг-Веда. 4 гімни. Переклав П. Ріттер // Східний світ, 1927, № 1.

Ріттер Павло Григорович // Видатні особистості з українського мовознавства. Хрестоматія / За заг. ред. Марини Навальної; укл.: Тетяна Левченко, Тетяна Чубань. Переяслав-Хмельницький, 2016.

Тагор Р. Вірші. Переклав П. Ріттер // Східний світ, 1927, № 1.

Тагор Р. Ти мені знана, чужинко // Антологія літератур Сходу. Харків, 1961a.

Тагор Р. Із збірника “Гітанджалі” // Антологія літератур Сходу. Харків, 1961b.

Тагор Р. Поемка прозою // Антологія літератур Сходу. Харків, 1961c.

Тагор Р. Нарис про елегію Калідаси “Хмара-вістун” // Антологія літератур Сходу. Харків, 1961d.

Тулуб З. П. Моя жизнь. Киев, 2012.

Хмара-вістун (Megha-dûta). Старо-індійська елегія Калідаси / Переклад з санскритської мови з вступною статтею й примітками Павла Ріттера. Харків, 1928.

Черказьянова И. В. Кнауэр (Knauer) Фридрих (Федор) Иванович (1849–1917), санскритолог, доктор сравнительного языкознания // Энциклопедия немцев России. URL: https://enc.rusdeutsch.ru/articles/3632 (дата звернення: 23.03.2022).

Raghavapandaviya. An Epic Poem by Kaviraja Pandita with Commentary styled Kapatavipatika by Premachandra Tarkavagisa. Calcutta, 1854. (Cанскритський текст).

REFERENCES

Bilets’kyy O. (1982), “Davnya Indiya ta yiyi literatura”, in Holosy starodavn’oyi Indiyi: Antolohiya davn’oindiys’koyi literatury, Translated and arranged by P. Ritter, preface by I. Serebryakov, Dnipro, Kyiv, pp. 17–87. (In Ukrainian).

“Blazhenni novomuchenyky UHKTs: Mykola Konrad (1876–1941)”, in Instytut Istoriyi Tserkvy Ukrayins’koho Katolyts’koho Universytetu, available at: http://ichistory.org.ua/2014/09/01/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-mykola-konrad/ (accessed March 23, 2022). (In Ukrainian).

Burba D. (2018), “Praktychna transkryptsiya sanskryts’kykh vlasnykh nazv ta terminiv v ukrayins’kiy movi”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 104–122. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Holosy starodavn’oyi Indiyi: Antolohiya davn’oindiys’koyi literatury (1982), Translated and arranged by P. Ritter, preface by I. Serebryakov, Dnipro, Kyiv. (In Ukrainian).

Hrytsay S. M. (2010), “Pavlo Hryhorovych Ritter – fundator ukrayins’koyi natsional’noyi indolohiyi. Bibliohrafichnyy pokazhchyk tvorchoyi spadshchyny vchenoho ta literatury pro n’oho”, Ridnyy kray, No. 2, pp. 236–247. (In Ukrainian).

Zavhorodniy Y. Y. (2013), Retseptsiya indiys’koyi filosofiyi v Ukrayini. Liniya Ved (1840th–1930th), H. Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kovalivs’kyy A. P. (1961), “Vyvchennya Skhodu v Kharkivs’komu universyteti ta Kharkovi u XVIII–XX vikakh”, in Antolohiya literatur Skhodu, Kharkiv State University Publishing House, Kharkiv, pp. 9–122. (In Ukrainian).

Kolomynskyy H. (1871a), “Selo Chutovo”, Poltavskie eparkhyal’nye vedomosti, No. 23, pp. 864–881. (In Russian).

Kolomynskyy H. (1871b), “Selo Chutovo”, Poltavskie eparkhyal’nye vedomosti, No. 24, pp. 902–917. (In Russian).

Konrad M. (1974), “Narys istoriyi Starodavn’oyi filosofiyi”, Proceedings of the Faculty of Philosophy and Humanities, 2nd ed., vols X–XI, Ukrainian Catholic University of St. Clement, Rome. (In Ukrainian).

Nalyvayko S. (1997), “Bat’ko ukrayins’koyi indolohiyi”, Zarubizhna literatura, No. 11 (27), pp. 11–12. (In Ukrainian). https://doi.org/10.7748/ns.12.11.27.s45

Ovsyanniko-Kulikovskiy D. (1893), “Otzyv o sochinenii P. G. Rittera ‘Razbor gimnov “Rig-vedy”, posvyashchennykh bogu Vishnu’ ”, Zapiski Khar’kovskogo universiteta, Book 2, Kharkiv State University Publishing House, Kharkiv, pp. 36–37. (In Russian).

Ogienko I. I. (Metropolitan Ilarion) (1965), Dohrystyans’ki viruvannya ukrains’kogo narody, Volyn’ association, Winnipeg. (In Ukrainian).

Pavlo Hryhorovych Ritter. Zbirnyk biohrafichnykh ta bibliohrafichnykh materialiv (1966), A. Kovalivskyy (ed.), Kharkiv State University Publishing House, Kharkiv. (In Ukrainian).

“Rih-Veda. 4 himny. Pereklav P. Ritter” (1927), Shìdnij svìt, No. 1, pp. 186–189. (In Ukrainian).

“Pitter Pavlo Hryhorovych” (2016), in Vydatni osobystosti z ukrayins’koho movoznavstva, Maryna Naval’na (ed.), Compl. by T. Levchenko and T. Chuban’, KSV, Pereiaslav, pp. 134–136. (In Ukrainian).

Tahor R. (1927), “Virshi. Pereklav P. Ritter”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 182–185. (In Ukrainian).

Tahor R. (1961a), “Ty meni znana, chuzhynko”, in Antolohiya literatur Skhodu, Kharkiv State University Publishing House, Kharkiv, pp. 293. (In Ukrainian).

Tahor R. (1961b), “Iz zbirnyka ‘Hitandzhali’ ”, in Antolohiya literatur Skhodu, Kharkiv State University Publishing House, Kharkiv, pp. 294–295. (In Ukrainian).

Tahor R. (1961c), “Poemka prozoyu”, in Antolohiya literatur Skhodu, Kharkiv State University Publishing House, Kharkiv, pp. 296–297. (In Ukrainian).

Tahor R. (1961d), “Narys pro elehiyu Kalidasy ‘Khmara-vistun’ ”, in Antolohiya literatur Skhodu, Kharkiv State University Publishing House, Kharkiv, pp. 298. (In Ukrainian).

Tulub Z. (2012), Moya zhizn’, Kyiv-Paryzh-Dakar, Kyiv. (In Russian).

Khmara-vistun (Megha-dûta). Staro-indiys’ka elehiya Kalidasy (1928), Translated from Sanskrit into Ukrainian verse with preface and notes by Prof. Paul Ritter, All-Ukrainian Scientific Association of Oriental Studies, Kharkiv. (In Ukrainian).

Cherkaz’yanova I. V., “Knauer (Knauer) Fridrikh (Fedor) Ivanovich (1849–1917), sanskritolog, doktor sravnitel’nogo yazykoznaniya”, in Entsiklopediya nemtsev Rossii, available at: https://enc.rusdeutsch.ru/articles/3632 (accessed March 23, 2022). (In Russian).

Raghavapandaviya. An Epic Poem by Kaviraja Pandita with Commentary styled Kapatavipatika by Premachandra Tarkavagisa (1854), Sanskrit Press, Calcutta. (In Sanskrit).