Павло Григорович Ріттер – редактор харківської газети “Утро” (1906–1909 рр.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. М. Домановський

  М. Є. Домановська

Анотація

Досліджено маловідомий аспект громадської діяльності викладача Харківського університету, відомого вченого сходознавця-індолога Павла Ріттера, а саме його роботу на посаді редактора харківської газети “Утро”. Сторінку біографії науковця реконструйовано на основі вивчення матеріалів канцелярії харківського генерал-губернатора з Державного архіву Харківської області і публікацій у місцевій пресі.
Газета “Утро” була одним із найвпливовіших харківських періодичних видань початку ХХ століття, склавши гідну конкуренцію “Харьковским губернским ведомостям” та “Южному краю”. Від початку видання газета “Утро” продовжила традиції харківської кадетської періодики 1905–1906 рр., послідовно обстоюючи ліберально-демократичні позиції і критично оцінюючи реакційно-монархічні заходи урядових органів Російської імперії.
Павло Ріттер обіймав посаду відповідального редактора “Утра” від моменту заснування газети в листопаді 1906 р. до квітня 1909 р., коли склав повноваження через поганий стан здоров’я. За редакцією П. Ріттера було опубліковано 721 число газети (№ 1, 21 листопада 1906 р. – № 721, 22 квітня 1909 р.). Упродовж цього часу Павло Ріттер фахово і відповідально виконував свої посадові обов’язки. Він ретельно перевіряв інформацію в матеріалах, що надходили до редакції газети для публікації, і був спроможний на вимогу представників влади навести її першоджерела.
Через політичну позицію газети на Павла Ріттера як редактора послідовно чинився тиск із боку представників влади, передусім харківського генерал-губернатора М. М. Пешкова. Неодноразово на видавця і редактора накладали значні грошові штрафи, робили спроби притягнути Павла Ріттера до відповідальності через суд, порушивши проти нього кримінальні справи під тим або іншим приводом.
Показово, що притягнути Павла Ріттера до відповідальності вдавалося лише шляхом прямих розпоряджень генерал-губернатора, тоді як спроби судового переслідування були невдалими, оскільки обвинувачення не знаходило достатніх підстав для притягнення редактора до кримінальної відповідальності або виявлялося неспроможним довести його вину в суді. Це свідчить про високу професійність Павла Ріттера як редактора газети “Утро”.

Як цитувати

Домановський, А. М., & Домановська, М. Є. (2022). Павло Григорович Ріттер – редактор харківської газети “Утро” (1906–1909 рр.). Східний світ, (4 (117), 38-49. https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.038
Переглядів статті: 147 | Завантажень PDF: 108

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Павло Ріттер, редактор, газета “Утро”, генерал-губернатор М. М. Пешков, Російська імперія, Харків

Посилання

Анастасьин С. Благочестие (Новогодняя сценка) // Утро, 1907 (2 января), № 34.

В исправление неточности // Утро, 1907 (22 мая), № 143.

Вторая годовщина манифеста 17 октября // Утро, 1907 (17 октября), № 265.

Генерал Субботич о манифесте 17-го октября // Утро, 1907 (17 октября), № 265.

Грицай С. Павло Григорович Ріттер – фундатор української національної індології. Біобібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край, 2010, № 2.

Грицай С. М. П. Г. Ріттер і українська школа індології (до 145-ліття з дня народження) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць / НАН України, ДУ “Інститут все-світньої історії НАН України”, Всеукраїнська асоціація індологів. Вип. ІІ. Київ, 2017.

Губин Д. Нехмурое “Утро” // Время. 2020. 16 квітня. URL: https://web.archive.org/web/ 20200418153641/https://timeua.info/post/kharkov/nehmuroe-utro--18812.html (дата звернення: 14.10.2020).

Дело редактора “Утро” // Утро, 1907 (12 июня), № 160.

Державний архів Харківської області, м. Харків (ДАХО). Ф. 3, оп. 283, од. зб. 785. «Производство дела канцелярии Харьковского губернатора Первого стола По ходатайству купца Анатолия Андреевича Жмудского о разрешении издавать в гор. Харькове газету “Утро”».

Именной высочайший указ Правительствующему Сенату. 24 ноября 1905 г. О временных правилах о повременных изданиях // Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. Сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений комитета министров, относящихся к преобразованию государственного строя России, с приложением алфавитного предметного указателя / Под ред. пр.-доц. Н. И. Лазаревского. Изд. 3-е, пересмотр. и доп. по 1 сентября 1908 г. Санкт-Петербург, 1909.

Ковалевский А. П., Авербух С. И. Павел Григорьевич Риттер // Павло Григорович Ріттер: Збірник біографічних та бібліографічних матеріалів. Харків, 1966.

Контора газеты “Утро” // Утро, 1906a (30 декабря), № 32.

Контора газеты “Утро” // Утро, 1906b (31 декабря), № 33.

Литературное дело // Южный Край, 1907 (21 августа), № 9164.

Любош С. Периоды. Фельетон // Утро, 1908 (8 января), № 333.

Малютина О. К. Преемственность харьковских кадетских периодических изданий во время первой буржуазно-демократической революции // Русин, 2018, № 52. https://doi.org/10.17223/18572685/52/19

Михайлин І. Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812–1917. Харків, 2007.

Михайлов В. Новогодний фейлетон. Суд (Из стенографического отчета) // Утро, 1907 (2 января), № 34.

Нарушение партийной дисциплины // Утро, 1907 (17 октября), № 265.

О деле редактора “Утра” П. Г. Риттера // Утро, 1907 (24 июля), № 196.

[Объявление от редакции] // Утро, 1906 (21 ноября), № 1.

От редакции // Утро, 1907 (1 февраля), № 59.

Полякова Ю. Ю. Павел Григорьевич Риттер – музыкальный критик газеты “Утро” // Харків як університетське місто: Матеріали Міжнародних наукових конференцій. Харків, 2018.

Праздник окраины // Утро, 1907 (6 мая), № 137.

Прекращение литературного дела // Южный край, 1907 (18 марта), № 9041.

Смолянов А. Параллели // Утро, 1907 (30 января), № 57.

Совет правления Южных ж. д. // Утро, 1907 (19 мая), № 141.

Созидательная работа // Утро, 1907 (6 мая), № 137.

Список дел, назначенных к слушанию в харьковском окружном суде в декабрьскую сессию // Южный Край, 1907 (1 (14) декабря), № 9249.

Ст. ю. Сенат в прошлом году // Утро, 1907 (5 января), № 37.

Судебная хроника. Литературное дело редактора газеты “Утро” // Утро, 1907 (18 марта), № 97.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / Издано проф. Имп. Училища правоведения Н. С. Таганцевым. 5-е изд., доп. Санкт-Петербург, 1886.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років / Укладачі В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев. Харків, 2004.

Чорний Д. М. Газета “Утро”: історія становлення, місце в системі періодичної преси міст Лівобережної України // Українська періодика: історія та сучасність: матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 70-річчю багатотираж. газети “Харківський університет”. Харків, 1998.

Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Харків, 2007.

Чорний Д. М. Історія Слобідської України: підручник. Харків, 2016.

Чувпило Л. О. Вивчення Індії в Харківському університеті у 1805–1917 рр. // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I. 2-ге вид., доповн. та уточ. Київ, 2016.

Чувпило Л. О. Індологічна діяльність П. Г. Ріттера в дожовтневу добу // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. Київ, 2018.

Чувпило А. А., Чувпило Л. А. Преподавание и изучение восточных языков в Харьковском университете (1805–1917 гг.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Cерія “Історія”. Вип. 51. 2016.

Шингарева Н. В. Временные правила о печати 1905–1906 гг. и роль Министерства внут-ренних дел в их реализации // Вестник Московского университета МВД России. Серия: Юридические науки, 2014, № 12.

REFERENCES

Anastas’in S. (1907), “Blagochestiye (Novogodnyaya stsenka)”, Utro, January 2, No. 34, p. 3. (In Russian).

“V ispravleniye netochnosti” (1907), Utro, May 22, No. 143, p. 4. (In Russian).

“Vtoraya godovshchina manifesta 17 oktyabrya” (1907), Utro, October 17, No. 265, p. 1. (In Russian).

“General Subbotich o manifeste 17-go oktyabrya” (1907), Utro, October 17, No. 265, p. 3. (In Russian).

Hrytsay S. (2010), “Pavlo Hryhorovych Ritter – fundator ukrayins’koyi natsional’noyi indolohiyi. Biobibliohrafichnyy pokazhchyk tvorchoyi spadshchyny vchenoho ta literatury pro n’oho”, Ridnyy kray, No. 2, pp. 236–247. (In Ukrainian).

Hrytsay S. M. (2017), “P. H. Ritter i ukrayins’ka shkola indolohiyi (do 145-littya z dnya narodzhennya)”, in Indiya: davnyna i suchasnist’, Issue II, DU “Instytut vsesvitn’oyi istoriyi NAN Ukrayiny”, Vseukrayins’ka asotsiatsiya indolohiv, Kyiv, pp. 47–72. (In Ukrainian).

Gubin D. (2020), “Nekhmuroye ‘Utro’ ”, in Vremya, April 16, available at: https://web.archive.org/web/20200418153641/https://timeua.info/post/kharkov/nehmuroe-utro--18812.html (accessed October 14, 2020). (In Russian).

“Delo redaktora ‘Utro’ ”, Utro, June 12, No. 160, p. 3. (In Russian).

Derzhavnyy arkhiv Kharkivs’koyi oblasti, m. Kharkiv (DAKhO). [State Archives of Kharkiv Region], Fund 3, Inventory 283, File 785: “Proizvodstvo dela kantselyarii Khar’kovskogo gubernatora Pervogo stola Po khodataystvu kuptsa Anatoliya Andreyevicha Zhmudskogo o razreshenii izdavat’ v gor. Khar’kove gazetu ‘Utro’ ”. (In Russian).

“Imennoy vysochayshiy ukaz Pravitel’stvuyushchemu Senatu. 24 noyabrya 1905 g. O vremennykh pravilakh o povremennykh izdaniyakh” (1909), in N. I. Lazarevskyi (ed.), Zakonodatel’nyye akty perekhodnogo vremeni. 1904–1908 gg. Sbornik zakonov, manifestov, ukazov Pr. Senatu, reskriptov i polozheniy komiteta ministrov, otnosyashchikhsya k preobrazovaniyu gosudarstvennogo stroya Rossii, s prilozheniyem alfavitnogo predmetnogo ukazatelya, 3nd ed., Saint Petersburg, 1018 pp. (In Russian).

Kovalevskiy A. P. and Averbukh S. I. (1966), “Pavel Grigor’yevich Ritter”, in Pavlo Hryhorovych Ritter: Zbirnyk biohrafichnykh ta bibliohrafichnykh materialiv, Vyd-vo Kharkivs’koho universytetu, Kharkiv, pp. 1–28. (In Russian).

“Kontora gazety ‘Utro’ ” (1906a), Utro, December 30, No. 32, p. 1. (In Russian).

“Kontora gazety ‘Utro’ ” (1906b), Utro, December 31, No. 32, p. 1. (In Russian).

“Literaturnoye delo” (1907), Yuzhnyy Kray, August 21, No. 9164, p. 4. (In Russian).

Lyubosh S. (1908), “Periody. Fel’yeton”, Utro, January 8, No. 333, p. 3. (In Russian).

Malyutina O. K. (2018), “Preyemstvennost’ khar’kovskikh kadetskikh periodicheskikh izdaniy vo vremya pervoy burzhuazno-demokraticheskoy revolyutsii”, Rusin, No. 52, pp. 273–287. (In Russian).

Mykhaylyn I. L. (2007), Narys istoriyi zhurnalistyky Kharkivs’koyi huberniyi. 1812–1917, Koloryt, Kharkiv. (In Ukrainian).

Mikhaylov V. (1907), “Novogodniy feyleton. Sud (Iz stenograficheskogo otcheta)”, Utro, January 2, No. 34, p. 3. (In Russian).

“Narusheniye partiynoy distsipliny” (1907), Utro, October 17, No. 265, p. 6. (In Russian).

“O dele redaktora ‘Utra’ P. G. Rittera” (1907), Utro, July 24, No. 196, p. 4. (In Russian).

“[Ob”yavleniye ot redaktsii]” (1906), Utro, November 21, No. 1, p. 4. (In Russian).

“Ot redaktsii” (1907), Utro, February 1, No. 59, p. 4. (In Russian).

Polyakova Yu. Yu. (2018), “Pavel Grigor’yevich Ritter – muzykal’nyy kritik gazety ‘Utro’ ”, in Kharkiv yak universytets’ke misto: Materialy Mizhnarodnykh naukovykh konferentsiy, KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv, pp. 180–188. (In Russian).

“Prazdnik okrainy” (1907), Utro, May 6, No. 137, p. 2. (In Russian).

“Prekrashcheniye literaturnogo dela” (1907), Yuzhnyy kray, March 18, No. 9041, p. 6. (In Russian).

Smolyanov A. (1907), “Paralleli”, Utro, January 30, No. 57, p. 3. (In Russian).

“Sovet pravleniya Yuzhnykh zh. d.” (1907), Utro, May 19, No. 141, p. 5. (In Russian).

“Sozidatel’naya rabota” (1907), Utro, May 6, No. 137, p. 2. (In Russian).

“Spisok del, naznachennykh k slushaniyu v khar’kovskom okruzhnom sude v dekabr’skuyu sessiyu” (1907), Yuzhnyy Kray, December 1 (14), No. 9249, p. 5. (In Russian).

St. yu. (1907), “Senat v proshlom godu”, Utro, January 5, No. 37, pp. 2–3. (In Russian).

“Sudebnaya khronika. Literaturnoye delo redaktora gazety ‘Utro’ ” (1907), Utro, March 18, No. 97, p. 5. (In Russian).

Ulozheniye o nakazaniyakh ugolovnykh i ispravitel’nykh 1885 goda (1886), Izdano prof. Imp. Uchilishcha pravovedeniya N. S. Tagantsevym, 5th ed., Saint Petersburg. (In Russian).

Kharkivs’kyy natsional’nyy universytet imeni V. N. Karazina za 200 rokiv (2004), Compl. by V. S. Bakirov, V. M. Dukhopel’nykov and B. P. Zaytsev, Folio, Kharkiv. (In Ukrainian).

Chornyy D. M. (1998), “Hazeta ‘Utro’: istoriya stanovlennya, mistse v systemi periodychnoyi presy mist Livoberezhnoyi Ukrayiny”, in Ukrayins’ka periodyka: istoriya ta suchasnist’: materialy yuvil. nauk. konf., prysvyach. 70-richchyu bahatotyrazh. hazety “Kharkivs’kyy universytet”, KhDU, Kharkiv, pp. 63–66. (In Ukrainian).

Chornyy D. M. (2007), Po livyy bik Dnipra: problemy modernizatsiyi mist Ukrayiny (kinets’ XIX – pochatok XX st.), KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv. (In Ukrainian).

Chornyy D. M. (2016), Istoriya Slobids’koyi Ukrayiny: pidruchnyk, KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv. (In Ukrainian).

Chuvpylo L. O. (2016), “Vyvchennya Indiyi v Kharkivs’komu universyteti u 1805–1917 rr.”, in Indiya: davnyna i suchasnist’, Issue I, 2nd ed., DU “Instytut vsesvitn’oyi istoriyi NAN Ukrayiny”, Vseukrayins’ka asotsiatsiya indolohiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Chuvpylo L. O. (2018), “Indolohichna diyal’nist’ P. H. Rittera v dozhovtnevu dobu”, in Indolohiya v Ukrayini (Vseukrayins’ki konferentsiyi indolohiv: tezy, dopovidi, promovy, statti), NAN Ukrayiny, Vseukrayins’ka asotsiatsiya indolohiv, Posol’stvo Respubliky Indiya v Ukrayini, Kyiv. (In Ukrainian).

Chuvpylo A. A. and Chuvpylo L. A. (2016), “Prepodavaniye i izucheniye vostochnykh yazykov v Khar’kovskom universitete (1805–1917 gg.)”, Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series “History”, Issue 51, pp. 161–172. (In Ukrainian).

Shingareva N. V. (2014), “Vremennyye pravila o pechati 1905–1906 gg. i rol’ Ministerstva vnutrennikh del v ikh realizatsii”, Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii, Seriya: Yuridicheskiye nauki, No. 12, pp. 68–70. (In Russian).