Торговельно-економічне та науково-технологічне співробітництво між Україною та Індією на початку ХХІ століття

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Ю. Малиновська

  В. І. Стафійчук

Анотація

Стаття присвячена аналізу торговельно-економічного та науково-технологічного співробітництва між Україною та Індією протягом 2001–2020 рр. У дослідженні використано дані порталу Trade Map, інформацію із сайту Посольства України в Республіці Індія, Фундації Індійського брендового капіталу (India Brand Equity Foundation), звіти міжнародних організацій та наукові публікації. У статті систематизовано нормативно-правові акти, що регламентують взаємну зовнішню торгівлю та науково-технологічне співробітництво. Проаналізовано динаміку ключових показників: динаміка українсько-індійської торгівлі, частка Індії в українському товарному експорті та імпорті, частка України в товарних потоках з та в Індію. Визначено головні статті українського експорту до Індії та товарну структуру українського імпорту з Індії. Окрему увагу приділено можливостям науково-технологічного співробітництва. Виявлено, що стан українсько-індійської торгівлі товарами не відповідає наявному потенціалові обох держав. Причини в кожному випадку різні, але, коли є бажання, їх легко подолати. Перевагою для України є значне позитивне сальдо взаємної торгівлі. Окремі індійські товари є доволі важливими статтями імпорту, проте обидві країни не мають критичної залежності одна від одної по головних товарних групах. Пріоритетними галузями для українсько-індійської співпраці в науково-технологічній сфері можуть бути: інформаційні та комунікаційні технології, біотехнології, фармацевтика та медицина, нові матеріали та нанотехнології, енергетика та енергоресурси, космічна сфера та астрофізика. Індія перебуває у третій групі країн, пріоритетних для розвитку міжнародного співробітництва України. Подальший розвиток та удосконалення структури їхніх економічних відносин вже мають хороший базис і в майбутньому можуть підвищити рівень їхньої пріоритетності. Важливим плюсом у розвитку двосторонніх відносин з демократичною Індією є те, що, на відміну від Росії, вона не створює викликів для внутрішньої стабільності, не дискредитує Україну на міжнародній арені і не становить загрози для існування нашої держави.

Дослідження виконувалося на кафедрі країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як цитувати

Малиновська, О. Ю., & Стафійчук, В. І. (2022). Торговельно-економічне та науково-технологічне співробітництво між Україною та Індією на початку ХХІ століття. Східний світ, (4 (117), 235-246. https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.235
Переглядів статті: 80 | Завантажень PDF: 55

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

динаміка взаємної торгівлі, науково-технологічне співробітництво, Республіка Індія, структура експорту, структура імпорту, Україна

Посилання

Баранецький І. Україна – Індія: від ситуативних до стратегічних відносин // Політика і час, 2006, № 1.

Верстюк І. Техно в режимі рекордів // Новий час країни, 2022, № 4.

Кобзаренко А. М. Розвиток українсько-індійських відносин у контексті пріоритетів зовнішньої політики Республіки Індія // Стратегічні пріоритети, 2014, № 1.

Ковш І. О. Науково-технічне співробітництво України та Республіки Індія на сучасному етапі // Наукові записки студентів та аспірантів. Серія: Міжнародні відносини, 2020, № 5.

Коновалов І. С., Лукаш О. І. Розвиток українсько-індійських гуманітарних зв’язків: цивілізаційний вимір // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Зб. наук. праць / редкол.: В. О. Швед, О. І. Лукаш, Н. Д. Городня та ін. Київ, 2015.

Котелянець О. Україна – Індія: на шляху до конструктивного діалогу // Зовнішні справи, 2013, № 2.

Лукаш О. І. З історії розвитку українсько-індійських відносин // Індія: давнина і сучасність, 2016, № 1.

Лукаш О. І., Рачек Д. В. Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність // Проблеми міжнародних відносин, 2012, № 4.

Рачек Д. В. Зовнішньополітичні й економічні інтереси України в Індії: становлення, сучасний стан і перспективи // Проблеми міжнародних відносин, 2011, № 3.

Стафійчук В. І. Рейтинг пріоритетності держав світу відповідно до національних інтересів України // Економічна та соціальна географія, 2020, № 84. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2020.84.13-22

Хмель А. О., Ярошенко К. В. Перспектива українсько-індійських двосторонніх відносин // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Серія: Політологія. Т. 248, Вип. 236. 2014.

Ходоровський А. Політико-економічні засади та напрямки співпраці між Україною та Індією // Електронна бібліотека юридичної літератури, 2013. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/76108/%C0#chapter (дата звернення: 18.02.2022).

Чекаленко Л. Д. Україна – Індія: еволюція відносин // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш. Київ, 2018.

REFERENCES

Baranets’kyy I. (2006), “Ukrayina – Indiya: vid sytuatyvnykh do stratehichnykh vidnosyn”, Polityka i chas, No. 1, pp. 44–50. (In Ukrainian).

Verstyuk I. (2022), “Tekhno v rezhymi rekordiv”, Novyy chas krayiny, No. 4 (372), pp. 32–37. (In Ukrainian).

Kobzarenko A. M. (2014), “Rozvytok ukrayins’ko-indiys’kykh vidnosyn u konteksti priorytetiv zovnishn’oyi polityky Respubliky Indiya”, Stratehichni priorytety, No. 1, pp. 181–186. (In Ukrainian).

Kovsh I. O. (2020), “Naukovo-tekhnichne spivrobitnytstvo Ukrayiny ta Respubliky Indiya na suchasnomu etapi”, Naukovi zapysky studentiv ta aspirantiv. Seriya: Mizhnarodni vidnosyny, No. 5, Vydavnytstvo Natsional”noho universytetu “Ostroz”ka akademiya”, pp. 252–259. (In Ukrainian).

Konovalov I. S. and Lukash O. I. (2015), “Rozvytok ukrayins’ko-indiys’kykh humanitarnykh zv”yazkiv: tsyvilizatsiynyy vymir”, in Shved V. O., Lukash O. I. and Horodnya N. D. (eds), Tsyvilizatsiyni chynnyky svitobudovy: dzherela pokhodzhennya, potentsial vzayemodiyi ta vymiry konstruktyvizmu (krayiny Aziyi ta Afryky), Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, pp. 90–98. (In Ukrainian).

Kotelyanets’ O. (2013), “Ukrayina – Indiya: na shlyakhu do konstruktyvnoho dialohu”, Zovnishni spravy, No. 2, pp. 32–34. (In Ukrainian).

Lukash O. I. (2016), “Z istoriyi rozvytku ukrayins’ko-indiys’kykh vidnosyn”, Indiya: davnyna i suchasnist’, No. l, pp. 75–86. (In Ukrainian).

Lukash O. I. and Rachek D. V. (2012), “Ukrayins’ko-indiys’ki humanitarni zv”yazky: istoriya i suchasnist’”, Problemy mizhnarodnykh vidnosyn, Vol. 4, pp. 259–274. (In Ukrainian).

Rachek D. V. (2011), “Zovnishn’opolitychni y ekonomichni interesy Ukrayiny v Indiyi: stanovlennya, suchasnyy stan i perspektyvy”, Problemy mizhnarodnykh vidnosyn, Vol. 3, pp. 199–211. (In Ukrainian).

Stafiychuk V. I. (2020), “Reytynh priorytetnosti derzhav svitu vidpovidno do natsional’nykh interesiv Ukrayiny”, Ekonomichna ta sotsialna heohrafiya, No. 84, pp. 13–22. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2020.84.13-22

Khmel’ A. O. and Yaroshenko K. V. (2014), “Perspektyva ukrayins’ko-indiys’kykh dvostoronnikh vidnosyn”, Naukovi pratsi [Chornomors’koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya”], Seriya: Politolohiya, Vol. 248, No. 236, pp. 93–98. (In Ukrainian).

Khodorovs’kyy A. (2013), “Polityko-ekonomichni zasady ta napryamky spivpratsi mizh Ukrayinoyu ta Indiyeyu”, in Elektronna biblioteka yurydychnoyi literatury, available at: http://pravoznavec.com.ua/period/article/76108/%C0#chapter (accessed February 18, 2022). (In Ukrainian).

Chekalenko L. D. (2018), “Ukrayina – Indiya: evolyutsiya vidnosyn”, in Lukash O. I. (ed.), Indolohiya v Ukrayini (Vseukrayins’ki konferentsiyi indolohiv: tezy, dopovidi, promovy, statti), NAN Ukrayiny, Vseukrayins’ka asotsiatsiya indolohiv, Posol’stvo Respubliky Indiya v Ukrayini, Kyiv, pp. 206–207. (In Ukrainian).