Вплив реконфігурації близькосхідної підсистеми на міжнародні відносини (безпековий аспект)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. А. Коппель

  О. С. Пархомчук

Анотація

Узагальнено головні характеристики часової та просторової динаміки близькосхідної регіональної підсистеми, основні напрями та тенденції її розвитку. Визначено особливості коеволюції глобальних та близькосхідних регіональних трендів. Використання системного підходу дало авторам змогу довести, що еволюція міжнародної системи після завершення біполярного протистояння вивільнила системоутворювальний потенціал регіонального рівня міжнародних відносин, який зміцнюється як самостійний, самодостатній в усіх процесах, пов’язаних із глобальною сегментацією та розвитком регіональної взаємодії.

Аргументовано, що системні характеристики близькосхідної регіональної системи справляють вплив на систему глобальну, де відбувається трискладова трансформація: Вестфальської державоцентричної світополітичної моделі, сучасної міжнародної системи і політичних систем окремих країн світу. Процеси, що відбуваються на регіональному рівні, впливають на формування структури майбутнього світоустрою, контурів нового світового порядку. Ісламська альтернативна дуальна модель світового порядку, яка заперечує Вестфальський державоцентричний світовий порядок, передбачає власні принципи його побудови.

На Близькому Сході відбувається ревізія базових засад Вестфальської державоцентричної моделі світу, ставиться під сумнів територіальне врегулювання Близького Сходу, встановлене після Першої світової війни. Виявами детериторизації стають “розмивання” державного суверенітету, перегляд кордонів, розпад державності. Вияви транснаціоналізації – “війни нового покоління” і формування квазідержавних утворень. Демократизації Близького Сходу властиві радше деструктивні характеристики та наслідки. Арабська весна призвела до послаблення традиційних центрів сили, до появи двохосьової структури регіональної системи – сунітської “дуги поміркованості” та ірано-шиїтської осі. Особливого значення набуває внутрішньоісламський геополітичний та ідеологічний конфлікт, який з регіонального переходить на глобальний рівень. Старий порядок у регіоні зникає, а стадія переходу до нового ще триває та характеризується невизначеністю, посиленням ролі політичного ісламу та новою геополітичною роллю ісламського фундаменталізму, необмеженим транзитом ідей ісламізму, постійними внутрішньодержавними, міждержавними та транснаціональними конфліктами, посиленням загрози з боку недержавних акторів. Прогнозується подальше зростання нестабільності, можливі переділ наявних міждержавних кордонів та поява квазідержав, які спираються на етнічні та етноконфесійні сили і підтримуються впливовими геополітичними центрами сили.

Як цитувати

Коппель, О. А., & Пархомчук , О. С. (2024). Вплив реконфігурації близькосхідної підсистеми на міжнародні відносини (безпековий аспект). Східний світ, (1 (122), 119-131. https://doi.org/10.15407/orientw2024.01.119
Переглядів статті: 165 | Завантажень PDF: 105

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

арабські країни; Близький Схід; Вестфальська державоцентрична модель світу; глобальна міжнародна система; Іран; ісламізм; КНР; світовий порядок; США

Посилання

Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України / О. С. Власюк [та ін.]; відп. ред. Б. О. Парахонський; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. Київ, 2008.

Cockburn P. The Age of Jihad. Islamic State and the Great War for the Middle East. London – New York, 2017.

Drezner D., Krebs R., Schweller R. The End of Grand Strategy: America Must Think Small // Foreign Affairs. April 13, 2020. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-04-13/end-grand-strategy (дата звернення: 21.11.2023).

Fabian N., O’Connor M., Hoile D. Responding to Megatrends. Principles for Responsible Investment; Willis Tower Watson, 2017. URL: https://www.unpri.org/download?ac=4078 (дата звернення: 16.11.2023).

G20 Cannes summit final declaration. Building our common future: renewed collective action for the benefit of all // Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2011. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/2011/declaration.html (дата звернення: 10.11.2023).

Gaub F. Global Trends to 2030: Challenges and Choices for Europe. ESPAS, 2019. URL: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (дата звернення: 20.11.2023).

Global Trends 2020: Understanding Complexity (n.d.). URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-02/ipsos-global-trends-2020-understanding-complexity_1.pdf (дата звернення: 29.10.2023).

Global Trends 2030: Alternative Worlds. 2012. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/164970/GlobalTrends_2030.pdf (дата звернення: 15.11.2023).

Haas R. A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order. Penguin Press, 2017.

Halliday F. The Middle East in International Relations. Power, Politics and Ideology. Cambridge University Press, 2017.

Held D., McGrew G., Goldblatt D., Perraton J. Global Transformations. Politics, Economics, and Culture. Cambridge – Oxford, 2003.

Hoehn R., Parasiliti A., Efron S., Strongin S. Discontinuities and Distractions – Rethinking Security for the Year 2040 Findings from a RAND Corporation Workshop. Santa Monica, CA, 2018. https://doi.org/10.7249/CF384

Kissinger H. Does America need a foreign policy? Toward a diplomacy for the 21st century. New York, 2001.

Kissinger H. On China. New York, 2011.

Kissinger H. World Order. Reflections on the Character of Nations in Historical Context. Penguin Books, 2017.

Lynch M. The new Arab wars. Uprisings and anarchy in the Middle East. New York, 2016.

Mearsheimer J. The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities (Henry L. Stimson Lectures). Yale University Press, 2019. https://doi.org/10.2307/j.ctv5cgb1w

Naisbitt D., Naisbitt J. Mastering Megatrends Understanding and Leveraging the Evolving New World. Singapore, 2017.

Naisbitt J. Megatrends. The New Directions Transforming Our Lives. New York, 1982. https://doi.org/10.1142/10846

Satloff R. Stuck in Neutral? Diagnosing the Impasse in the Middle East Peace Process // Washington Institute for Near East Policy. No. 1601. 2009.

Shairee M. Explaining India’s UN Vote on Jerusalem // The Diplomat. 2017. URL: https://thediplomat.com/2017/12/explaining-indias-un-vote-on-jerusalem/ (дата звернення: 5.11.2023).

Walt S. M. The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy. Farrar, Straus and Giroux, 2018.

Winston A. The World in 2030: Nine Megatrends to Watch // MIT Sloan Management Review. 2019. URL: https://sloanreview.mit.edu/article/the-world-in-2030-nine-megatrends-to-watch/ (дата звернення: 28.10.2023).

Wise S. MIT Published a List of the 9 Megatrends That Will Shape the World in 2030. Here’s What They All Have in Common // Inc. 2020. URL: https://www.inc.com/sean-wise/mit-published-a-list-of-9-megatrends-that-will-shape-world-in-2030-heres-what-they-all-have-in-common.html (дата звернення: 10.11.2023).

REFERENCES

Blyzkyi Skhid: mizhnarodna bezpeka, rehionalni vidnosyny ta perspektyvy dlia Ukrainy (2008), O. S. Vlasiuk [et.al.], Rada nats. bezpeky i oborony Ukrainy, Nats. in-t problem mizhnar. bezpeky, Foliant, Kyiv. (In Ukrainian).

Cockburn P. (2017), The Age of Jihad, Islamic State and the Great War for the Middle East, Verso, London and New York.

Drezner D., Krebs R. and Schweller R. (2020), “The End of Grand Strategy: America Must Think Small”, Foreign Affairs, April 13, available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-04-13/end-grand-strategy (accessed November 21, 2023).

Fabian N., O’Connor M. and Hoile D. (2017), Responding to Megatrends, Principles for Responsible Investment, Willis Tower Watson, available at: https://www.unpri.org/download?ac=4078 (accessed November 16, 2023).

“G20 Cannes summit final declaration. Building our common future: renewed collective action for the benefit of all” (2011), in Ministry of Foreign Affairs of Japan, available at: https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/2011/declaration.html (accessed November 10, 2023).

Gaub F. (2019), Global Trends to 2030: Challenges and Choices for Europe, ESPAS, available at: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (accessed November 20, 2023).

Global Trends 2020: Understanding Complexity (n.d.), available at: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-02/ipsos-global-trends-2020-understanding-complexity_1.pdf (accessed October 29, 2023).

Global Trends 2030: Alternative Worlds (2012), available at: https://www.files.ethz.ch/isn/164970/GlobalTrends_2030.pdf (accessed November 15, 2023).

Haas R. (2017), A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order, Penguin Press.

Halliday F. (2017), The Middle East in International Relations. Power, Politics and Ideology, Cambridge University Press.

Held D., McGrew G., Goldblatt D. and Perraton J. (2003), Global Transformations. Politics, Economics, and Culture, Polity Press, Cambridge and Oxford.

Hoehn R., Parasiliti A., Efron S. and Strongin S. (2018), Discontinuities and Distractions – Rethinking Security for the Year 2040 Findings from a RAND Corporation Workshop, RAND Corporation, Santa Monica, CA. https://doi.org/10.7249/CF384

Kissinger H. (2001), Does America need a foreign policy? Toward a diplomacy for the 21st century, Simon & Schuster, New York.

Kissinger H. (2011), On China, Penguin Press, New York.

Kissinger H. (2017), World Order. Reflections on the Character of Nations in Historical Context, Penguin Books.

Lynch M. (2016), The new Arab wars. Uprisings and anarchy in the Middle East, Public Affairs, New York.

Mearsheimer J. (2019), The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities (Henry L. Stimson Lectures), Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv5cgb1w

Naisbitt D. and Naisbitt J. (2017), Mastering Megatrends Understanding and Leveraging the Evolving New World, World Scientific, Singapore. https://doi.org/10.1142/10846

Naisbitt J. (1982), Megatrends. The New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, New York.

Satloff R. (2009), “Stuck in Neutral? Diagnosing the Impasse in the Middle East Peace Process”, in The Washington Institute for Near East Policy, No. 1601.

Shairee M. (2017), “Explaining India’s UN Vote on Jerusalem”, The Diplomat, available at: https://thediplomat.com/2017/12/explaining-indias-un-vote-on-jerusalem/ (accessed November 05, 2023).

Walt S. M. (2018), The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy, Farrar, Straus and Giroux.

Winston A. (2019), “The World in 2030: Nine Megatrends to Watch”, in MIT Sloan Management Review, available at: https://sloanreview.mit.edu/article/the-world-in-2030-nine-megatrends-to-watch/ (accessed October 28, 2023).

Wise S. (2020), “MIT Published a List of the 9 Megatrends That Will Shape the World in 2030. Here’s What They All Have in Common”, in Inc., available at: https://www.inc.com/sean-wise/mit-published-a-list-of-9-megatrends-that-will-shape-world-in-2030-heres-what-they-all-have-in-common.html (accessed November 10, 2023).